طراحی جعبه، بکس

طراحی جعبه بکس محوطه
این بکس یا جعبه در نرم افزار به نام فیوژن ۳۶۰ طراحی شده است.